Loading...

راهنما فیلم برداری برای اسکن نیم تنه

  • ابتدا مطابق راهنما اسکن صورت را انجام دهید.
  • سپس دوربین را در حالت فیلم برداری قرار داده و مطابق زیر فیلم برداری را انجام دهید.


  • تصویر برداری در تمام زوایا انجام شود به موقعیت دوربین ها (مستطیل های آبی شکل) در ویدئو زیر توجه کنید.


  • فرد اسکن شده و پشت زمینه عکس در طول تصویر برداری باید کاملا ساکن باشد.
  • حداقل کیفیت فیلم برداری Full HD باشد.
  • تمامی فریم های فیلم کاملا شفاف باشد و تار نباشد.
  • نور در تمام فریم ها به اندازه کافی و یکسان باشد. بعضی از فریم ها خیلی روشن یا خیلی تاریک نباشند.
  • تمامی فریم ها یا به صورت عمودی یا به صورت افقی باشند.
  • تنظیمات دوربین به ازای تمامی فریم ها یکسان باشد (هنگام تصویر برداری، زوم دوربین را تغیر ندهید).